INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

žení občané,

náš léčebný ústav poskytuje zdravotnické služby v oblasti následné péče. V době hospitalizace poskytujeme pacientům náročnou ošetřovatelskou péči, jejíž cena je hrazena prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Tato péče je časově ohraničena vývojem zdravotního stavu pacienta. Pobyt na lůžku následné péče nemůže proto být pacientem a zejména jeho rodinou považován za trvalé řešení v zajišťování sociálních potřeb seniorů. Pokud je pacient z ošetřovatelského hlediska stabilizován a nelze již očekávat další zlepšení jeho zdravotního stavu, je schopen se vrátit do svého domácího prostředí. Víme, že návrat méně soběstačného člověka domů není jednoduchá záležitost a přináší s sebou velké nároky a starosti pro všechny zúčastněné. Pro Vaši orientaci Vám přiblížíme současné možnosti řešení sociální problematiky:

 

POBYT V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Sociální pomoc

Na zajišťování sociálních potřeb klienta se nejčastěji podílejí jeho rodinní příslušníci. Na výpomoc při zajišťování sociálních potřeb v domácím prostředí lze kontaktovat tzv. sociální služby, státní, církevní, soukromé – pečovatelská služba, střediska sociální pomoci, evangelická diakonie, katolická charita, popřípadě pečovatelská střediska, která jsou zřízena obecními nebo městskými úřady. Pracovníci těchto pečovatelských institucí poskytují klientovi pečovatelskou službu na základě předchozí smlouvy, která obsahuje vymezení rozsahu a frekvence poskytovaných služeb a ceník jednotlivých úkonů; jako např.: zajištění stravování, praní a žehlení prádla, nákupy, úklid, donáška léků, pomoc v podobě jednoduché hygienické péče, oblékání, česání, posazování, doprovod při chůzi, pomoc při jídle a další. 

Někteří poskytovatelé sociálních služeb nabízejí rovněž osobní asistenci v domácím prostředí klientů. Placenou přítomnost asistenta lze sjednat na různě dlouhý časový úsek dne.

Na úhradu výše zmíněných sociálních služeb včetně péče poskytované rodinnými příslušníky je určen tzv. příspěvek na péči o který lze požádat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví příslušného Městského úřadu .

 

Domácí ošetřovatelská péče

V případě potřeby lze v domácím prostředí rovněž zajistit poskytování ošetřovatelské (zdravotní) péče, kterou zajišťují agentury domácí péče, charity a další církevní subjekty prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, indikuje ji praktický lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta. Lékař určí frekvenci návštěv a výkony, které sestra u pacienta provádí. Jedná se např. o injekce, odběry krve, převazy, ošetřování stomií, cévkování, měření tlaku, kondiční cvičení, nácvik chůze, nácvik soběstačnosti a další ošetřovatelské činnosti.

 

UMÍSTĚNÍ V ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE 

Pokud není vzhledem k výrazně omezené soběstačnosti možný pobyt klienta v domácím prostředí, je nutné aby on nebo jeho rodina podali žádost o umístění do ústavu sociální péče. Mezi ústavy sociální péče se řadí domovy důchodců, domy pokojného stáří, domy s pečovatelskou službou, denní stacionáře a další. Každý typ sociálního ústavu má svá kritéria pro přijetí klienta do své péče. Stav pacientů v našem ústavu nejčastěji vyžaduje umístění v domově důchodců. O umístění žádá občan nebo jeho rodina. Tiskopis („žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatelskou službou“) je možné vyzvednout na odboru sociálních věcí příslušného městského úřadu. Tuto žádost občan vyplní. Součástí žádosti je i vyjádření lékaře. U pacienta, který žádá o domov důchodců a je v našem ústavu, tento tiskopis vyplní lékař našeho zařízení. Cena za vyplnění je 150,- Kč a poplatek přijímá sekretářka ředitele v 1. patře správní budovy ústavu. * Vyplněnou žádost odesílá občan nebo rodina na příslušný ústav sociální péče.  Po podání žádosti proběhne úřední řízení a jeho výsledek dostane občan ve formě písemného rozhodnutí poštou do vlastních rukou.

 

Církevní domovy důchodců si vedou přijímací agendu samy a v případě Vašeho zájmu o umístění do těchto zařízení je třeba jednat přímo s těmito institucemi. Přijetí se děje také na podkladě podání žádosti o umístění a vyjádření lékaře. Církevní ústavy sociální péče mají své tiskopisy, které žadatelům o umístění vydají.

 

SOCIÁLNÍ HOSPITALIZACE

(Sociální péče poskytovaná v lůžkovém zdravotnickém zařízení) 

 

Na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení může být pacient dále umístěn na tzv. sociálním lůžku. V našem ústavu poskytujeme tuto péči v nově zrekonstruované budově bývalého interního pavilonu s kapacitou 23 lůžek. Podpisem smlouvy se v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pacient zavazuje k úhradě za pobyt a péči v našem zařízení ve výši 300,- Kč/ den a zároveň našemu zařízení náleží i příspěvek na péči. Zdravotní péče je hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 

Uvedené možnosti nejsou neměnné. Formují se v návaznosti na změny v zákonech a nové nabídky poskytovatelů sociální péče, které umožňují pomoc rodinám v péči o starší občany.

 

PŘÍJEM PACIENTŮ

Informace ohledně příjmů pacientů Vám poskytne paní Prokopcová Pavla, (733 535 832), nebo MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

 

 PODĚKOVÁNÍ

Opět děkujeme panu starostovi z obce Bystřec za sponzorský dar, který jsme obdrželi v měsíci březen 2023. Finanční hotovost bude použita na nákup WC křesel pro naše pacienty.

 

V listopadu 2022 jsme od obce Bystřec převzali opakovaný peněžní dar, tentokrát ve výši 32 000 Kč. Moc si tohoto daru vážíme a panu Ing. Tomáši Šťastnému a jeho kolegům ze zastupitelstva obce Bystřec ještě jednou upřímně děkujeme. Hotovost byla použita na nákup nového oxygenerátoru, který pomáhá nemocným s onemocněním dýchacích cest.

kyslikovy-koncentrator.jpg

 

Naše zařízení velice děkuje zastupitelstvu a panu starostovi obce Bystřec, za poskytnutí sponzorského daru na vybavení naší LDN.

Peníze byly použity na nákup rehabilitačních pomůcek.

meyra-ctyrkolove-predloketni-choditko-s-podpurnou-deskou-ambona-vcbk2a.jpg

 

SKM_C250i22121211030.jpg

 Naše zařízení dále děkuje obci Orličky za výrobu vánočních přáníček pro naše pacienty.

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

 

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.U

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

315416