SOCIÁLNÍ LŮŽKA

Poslání

Posláním oddělení sociálních služeb v léčebném ústavu AESKULAP spol. s. r. o. je poskytnout důstojný život osobám, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu snížené soběstačnosti a omezených schopností péče o domácnost. Při poskytování služby vycházíme z individuálních potřeb a situace každého jednotlivce a směřujeme k udržení, případně rozvoji jeho schopností. V naší službě obdrží klient a jeho rodina při řešení své sociální situace nezbytnou podporu a dostatečně dlouhou dobu na to, aby mohla být vyřešena jeho nepříznivá sociální situace.

Délka pobytu

Je dána potřebami uživatele, časově je však omezena, pouze do doby vyřešení nepříznivé sociální situace klienta např. nástupem do domova pro seniory, přestavbou bytu, zajištěním pečovatelské služby apod.

Cílová skupina

Služba je určena osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti jsou závislé na péči jiné osoby. Potřebnou péči jim v dané chvíli nelze zajistit v jejich domácím prostředí a nemají zajištěnou ani následnou péči např. v pobytových sociálních zařízeních.

Naší cílovou skupinou jsou osoby:

 • se zdravotním postižením
 • senioři

Věková struktura

 • Dospělí 27 – 64
 • Mladší senioři 65 – 80
 • Starší senioři nad 80 let

Službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • bez předchozí hospitalizace na našem oddělení LDN
 • které nadměrně požívají alkoholické nápoje nebo jsou závislé na jiných návykových látkách
 • pro osoby, se kterými není možné se domluvit na základě komunikační bariéry. To jsou osoby plně neslyšící, osoby hluchoněmé, osoby s hluchoslepotou a osoby s úplnou ztrátou zraku.

Kritéria pro nepřijetí (podle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. a podle § 36 vyhlášky 505/2006 Sb.)

 • neposkytujeme sociální službu, kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • z důvodu akutní infekční nemoci
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (např. agresivní chování, obtěžování uživatelů na pokojích)
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • pokud byla zájemci o službu vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodu porušení povinností vyplývajících ze smlouvy

Cíle služby

 • Našim cílem je neustále zvyšovat spokojenost uživatelů s poskytovanými službami.
 • Zhodnotit potřeby uživatele a jeho nároky na péči, vytvořit individuální plán péče, podle kterého se bude postupovat. 
 • Předat uživatele do péče jiného zařízení sociálních služeb nebo do péče osoby blízké.
 • Snaha motivovat a podporovat uživatele v jeho soběstačnosti, a tím snížit jeho závislost na sociální službě.

Zásady poskytování služby

 • Dodržování práv uživatelů – zařízení a zaměstnanci usilují o vytváření podmínek, v nichž uživatelé mohou naplňovat svá práva.
 • Respektování volby uživatelů – zařízení vytváří podmínky, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat se a za rozhodnutí nést přiměřené riziko.
 • Individualizace podpory – snahou zaměstnanců je přizpůsobit službu individuálním potřebám uživatel.
 • Flexibilita – sociální služba se pružně přizpůsobuje potřebám uživatele.
 • Zachování důstojnosti – zaměstnanci přistupují k uživateli v každé situaci s úctou, tento postoj uplatňují při každém jednání s uživatelem.
 • Odborná úroveň poskytovaných služeb – zařízení poskytuje služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně vzděláváni v souladu s požadavky na odbornou způsobilost.

 

Poskytujeme tyto základní činnosti (dle § 52 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.)

 • poskytnutí ubytování (úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení)
 • poskytnutí stravy (zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, min. v rozsahu 3 hlavních jídel)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
 • sociálně terapeutické činnosti (jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob)
 • aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)

Informace o ceně za poskytnutí sociální služby

Cena za pobyt je 150,-/den

Cena za stravu je 150,-/den

Příspěvek na péči náleží v celé výši poskytovateli sociální služby.

 

Bližší informace Vám poskytne:

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Mgr. Hana Kašparová

Lucie Blümelová, DiS.

Tel.: 469 777 915 

Tel.: 469 777 937

Mob.: 602 483 630

Mob.: 725 569 380

E-mail: socprac@ldncv.cz

E-mail: socprac.ldn@ldncv.cz

Dostupnost: Po - Pá od 07:00 do 15:00 hod.

Dostupnost: Po - Pá od 07:00 do 15:00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJEM PACIENTŮ

Informace ohledně příjmů pacientů Vám poskytne paní Prokopcová Pavla, (733 535 832), nebo MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

 

 PODĚKOVÁNÍ

Opět děkujeme panu starostovi z obce Bystřec za sponzorský dar, který jsme obdrželi v měsíci březen 2023. Finanční hotovost bude použita na nákup WC křesel pro naše pacienty.

 

V listopadu 2022 jsme od obce Bystřec převzali opakovaný peněžní dar, tentokrát ve výši 32 000 Kč. Moc si tohoto daru vážíme a panu Ing. Tomáši Šťastnému a jeho kolegům ze zastupitelstva obce Bystřec ještě jednou upřímně děkujeme. Hotovost byla použita na nákup nového oxygenerátoru, který pomáhá nemocným s onemocněním dýchacích cest.

kyslikovy-koncentrator.jpg

 

Naše zařízení velice děkuje zastupitelstvu a panu starostovi obce Bystřec, za poskytnutí sponzorského daru na vybavení naší LDN.

Peníze byly použity na nákup rehabilitačních pomůcek.

meyra-ctyrkolove-predloketni-choditko-s-podpurnou-deskou-ambona-vcbk2a.jpg

 

SKM_C250i22121211030.jpg

 Naše zařízení dále děkuje obci Orličky za výrobu vánočních přáníček pro naše pacienty.

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

 

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.U

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

Návštěvnost stránek

310849