Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sazebník na úhradu nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím platný od 1. 7. 2013 

1. Ústní informace, které není třeba vyhledávat zdarma 

2. Ústní informace, které je třeba vyhledat 200,- Kč za 1 hod. doby vyhledávání 

3. Písemné informace, které není třeba vyhledávat a zpracovávat /informace již zveřejněné v příslušném kalendářním roce/ 50,- Kč + 2,- Kč za každou stranu A4 

4. Písemné informace, které je třeba vyhledat nebo zpracovat 50,- Kč + 2,- Kč za každou stranu A4 + 200,- Kč za l hod.  vyhledávání a zpracování 

Při podání ústní informace je úhrada splatná ihned. V ostatních případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy. 

 

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

AESKULAP spol. s r. o. v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „sazebník“).

 1. Náklady na pořízení kopií
  1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4
   1. jednostranná 2,- Kč
   2. oboustranná 4,- Kč
  2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3
   1. jednostranná 3,- Kč
   2. oboustranná 5,- Kč
  3. Za tisk na tiskárně (formát A4, jednostranný)
   1. jedna stránka 2,- Kč
 2. Náklady na opatření technických nosičů dat
  1. Za jeden kus CD 30,- Kč
 3. Náklady na odeslání informací žadateli
  1. Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
  2. Náklady na balné se nehradí.
 4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  1. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, stanoví se výše úhrady za každou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem na 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
 5. Ostatní ustanovení
  1. V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, bude tato skutečnost oznámena i s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
  2. Poskytnutí informace za úhradu je podmíněno zaplacením požadované úhrady.
  3. Celková výše úhrady za poskytnutí informace je dána součtem dílčích cen uvedených v sazebníku. 
  4. Hrazení nákladů podle tohoto sazebníku bude požadováno pouze tehdy, přesáhnou-li náklady na poskytnutí informace částku 20,- Kč bez nákladů na poštovní služby.

 

Nahlížení a pořizování výpisů a kopií zdravotnické dokumentace

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, upravuje právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její výpisy a kopie.

Pokud budete chtít toto právo využít, postupujte prosím podle níže uvedeného poučení.

1) Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi jsou oprávněni nahlížet, jakož i pořizovat si její výpisy nebo kopie

 • Pacient nebo opatrovník
 • Osoba určená pacientem, opatrovníkem, nebo jiná pečující osoba
 • Osoba blízká zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném zákonem;
 • Osoba zmocněná k tomu pacientem nebo jinou oprávněnou osobu na základě plné moci.

2) Formulář žádosti o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, pořízení jejích výpisů nebo kopií si můžete vytisknout z našich internetových stránek nebo si jej vyžádat od zdravotnického personálu.

3) Vyplněnou žádost předložte řediteli společnosti. Při podání žádosti je třeba doložit svou totožnost (občanským průkazem, příp. jiným platným průkazem totožnosti), a případně i své oprávnění k nahlížení do zdravotnické dokumentace (rozhodnutím soudu o ustanovení opatrovníkem, plnou mocí apod.)

4) Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta jsou oprávněny podat osoby blízké zemřelému pacientovi, a to v případě, kdy pacient za svého života nevyslovil zákaz poskytovat informace těmto osobám.

5) Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií je možné jen v prostorách zařízení Aeskulap spol. s r. o. , za přítomnosti pověřeného zaměstnance a v předem dohodnutém termínu.

6) Výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace pořizuje na žádost pacienta nebo jiné oprávněné osoby pověřený pracovník. Za pořízení výpisu nebo kopie je požadována úhrada nákladů spojených s jejich pořízením ve výši uvedené v ceníku. Cena za pořízení výpisu nebo kopie se hradí na místě.

7) Pokud nebude dohodnuta jiná lhůta, budou výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace pořízeny do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby.

 Žádost ke stažení ŽÁDOST O NAHLÉDNUTÍ, POŘÍZENÍ VÝPISŮ NEBO KOPIÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE.pdf

PŘÍJEM PACIENTŮ

Informace ohledně příjmů pacientů Vám poskytne paní Prokopcová Pavla, (733 535 832), nebo MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

 

 PODĚKOVÁNÍ

Opět děkujeme panu starostovi z obce Bystřec za sponzorský dar, který jsme obdrželi v měsíci březen 2023. Finanční hotovost bude použita na nákup WC křesel pro naše pacienty.

 

V listopadu 2022 jsme od obce Bystřec převzali opakovaný peněžní dar, tentokrát ve výši 32 000 Kč. Moc si tohoto daru vážíme a panu Ing. Tomáši Šťastnému a jeho kolegům ze zastupitelstva obce Bystřec ještě jednou upřímně děkujeme. Hotovost byla použita na nákup nového oxygenerátoru, který pomáhá nemocným s onemocněním dýchacích cest.

kyslikovy-koncentrator.jpg

 

Naše zařízení velice děkuje zastupitelstvu a panu starostovi obce Bystřec, za poskytnutí sponzorského daru na vybavení naší LDN.

Peníze byly použity na nákup rehabilitačních pomůcek.

meyra-ctyrkolove-predloketni-choditko-s-podpurnou-deskou-ambona-vcbk2a.jpg

 

SKM_C250i22121211030.jpg

 Naše zařízení dále děkuje obci Orličky za výrobu vánočních přáníček pro naše pacienty.

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

 

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.U

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

Návštěvnost stránek

310851